Pravila privatnosti

KONTAKT SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

E-mail: info@dv-potocic-tuheljski.hr

Broj telefona: 049/300-927

Adresa: Dječji vrtić Potočić Tuheljski, Tuhelj 39 A, 49215 Tuhelj

O NAMA

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ TUHELJSKI

 je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18., dalje u tekstu: Vrtić).

Djelatnost: Predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi

Osnivač: Općina Tuhelj

Adresa sjedišta: Tuhelj 39 A, 49215 Tuhelj

OIB: 17023642368

Telefon: 049/300-927

Email:  info@dv-potocic-tuheljski.hr     

Odgovorna osoba za zastupanje Vrtića je ravnateljica Ana Ricijaš.

Pravo na privatnost i pravo na zaštitu osobnih podataka temeljna su ljudska su prava. Mi u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski brinemo za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo. Naša je dužnost i obveza da s osobnim podacima ispitanika postupamo odgovorno i savjesno, uz puno poštivanje načela obrade osobnih podataka kao i ostalih odredaba Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti Vrtić obrađuje osobne podatke djece-korisnika i njihovih roditelja/skrbnika (u nastavku roditelji), zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova Upravnog vijeća, vanjskih suradnika te ostalih osoba koji se nađu u prostorijama Vrtića ili se na neki drugi način u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka smatraju ispitanicima.

Ovom Politikom privatnosti Vrtić ispitanicima pruža informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, kategorijama ispitanika i osobnih podataka koje obrađuje, kategorijama primatelja kojima osobne podatke dostavlja, sigurnosnim mjerama kojima štiti osobne podatke, razdobljima na kojima će osobni podaci biti pohranjeni, te pravima koja ispitanici mogu ostvariti.

Detaljnije:  https://azop.hr/info-servis/detaljnije/vodic-kroz-opcu-uredbu-o-zastiti-podataka

PRAVNA OSNOVA I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

1.) Obrada osobnih podataka na temelju pravne (zakonske) obveze u smislu članka 6. stavak 1. točke c) Opće uredbe

2.) Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe

3.) Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Vrtića u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe

4.) Obrada osobnih podataka na temelju privole/suglasnosti u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

5.)  Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

1.) Obrada osobnih podataka na temelju pravne (zakonske) obveze u smislu članka 6. stavak 1. točke c) Opće uredbe

Vrtić većinu osobnih podataka djece-korisnika i njihovih roditelja, zaposlenika, kandidata za zasnivanje radnog odnosa i članova Upravnog vijeća obrađuje na temelju pravne (zakonske) obveze.

U tim slučajevima, zakonom, podzakonskim propisom i/ili internim aktom jasno je propisana obveza Vrtića koja se odnosi na obradu osobnih podataka. Takva obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Vrtića.

Vrtić je obvezan prikupiti, a ispitanik je obvezan dostaviti tražene podatke koji se obrađuju temeljem pravne/zakonske obveze.

Kako bi dodatno pojasnili ovu zakonsku osnovu za obradu osobnih podataka, u nastavku ćemo navesti primjere obrade za pojedine kategorije ispitanika:

  1. Obrada osobnih podataka djece-korisnika i njihovih roditelja

Vrtić obrađuje sljedeće osobne podatke djece-korisnika: ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, OIB, podaci o zdravlju, prikaz pojedinca na videosnimci ili fotografiji.

Vrtić obrađuje sljedeće podatke roditelja djece-korisnika: ime i prezime, adresa stanovanja, OIB, podaci o radnopravnom statusu i drugo.

Vrtić osobne podatke djece-korisnika i njihovih roditelja obrađuje na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u zakonom određene svrhe.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da Vrtić vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.

Pravilnikom o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci propisuju se obrasci pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje ostvaruju djelatnost predškolskog odgoja.

Pravilnikom o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije o dječjem vrtiću propisuje se sadržaj zdravstvenih obrazaca i evidencija koje je Vrtić obvezan voditi.

Dakle, navedenim aktima točno je određeno koje je to osobne podatke Vrtić obvezan prikupiti i obrađivati u svrhu vođenja zakonski propisanih evidencija, te ih je roditelj obvezan dostaviti Vrtiću. U ovom slučaju roditelj ne može odbiti dostaviti tražene podatke.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je kako dječji vrtić kao javne ovlasti obavlja poslove upisa djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije, izdavanje potvrda i mišljenja, upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Pravilnikom o upisu se utvrđuju mjerila/uvjeti i postupak upisa djece te način ostvarivanja prednosti pri upisu. Pravilnikom o upisu propisana je obvezna dokumentacija koju je uz zahtjev za upis roditelj dužan dostaviti Vrtiću, kako bi se utvrdilo zadovoljava li podnositelj zahtjeva propisane uvjete te ostvaruje li pravo prednosti pri upisu (ukoliko se pri upisu poziva na to pravo).

Roditelj je dokumentaciju propisanu navedenim Pravilnikom obvezan dostaviti Vrtiću u svrhu provedbe upisa, u protivnom Vrtić neće razmotriti njegovu prijavu/zahtjev i neće izvršiti upis.

  1. Obrada osobnih podataka zaposlenika

Vrtić obrađuje sljedeće osobne podatke zaposlenika: ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, OIB, e-mail adresa, broj mobitela, podaci o stručnoj spremi i duljini radnog staža, broj  tekućeg računa, podaci iz prekršajne evidencije, podaci iz kaznene evidencije, podaci o mjerama izrečenim od strane Centra za socijalnu skrb, podaci o zdravlju i drugo.

Vrtić osobne podatke zaposlenika obrađuje na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o radu, te ostalih propisa kojima se propisuje postupanje s osobnim podacima zaposlenika (Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu…itd.)

Zakonom o radu  kao posebnim zakonom propisana su prava i obveze zaposlenika i poslodavca. Zakonom o radu propisano je da se osobni podaci radnika smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno tim ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom. Također je propisano da osobne podatke radnika smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo poslodavac ili osoba koju za to posebno opunomoći poslodavac.

Zasnivanjem radnog odnosa stvaraju se određena prava i obveze koje se tiču Vrtića i zaposlenika. Njihovo ispunjenje započinje zaključivanjem ugovora o radu koji nužno uključuje obradu osobnih podataka zaposlenika.

Vrtić je obvezan u svrhu ostvarivanja prava te ispunjenja zakonski propisanih obveza prikupiti propisanu dokumentaciju o radniku kako bi se nedvojbeno utvrdio identitet i vjerodostojnost osobnih podataka, ali i ispunila obveza dokazivanja identiteta i relevantnosti osobnih podataka prema drugim tijelima (različitim inspektoratima, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i dr.).

Također na temelju Zakona o radu donesen je Pravilnik  o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji propisuje koje sve osobne podatke Vrtić kao poslodavac mora prikupljati u svrhu vođenja evidencije o radnicima. Na temelju tog Pravilnika Vrtić evidenciju o radnicima počinje voditi datumom početka rada i ažurno je vodi do prestanka rada zaposlenika kod poslodavca te istu čuva najmanje šest godina od dana prestanka njihovog rada. Također, Pravilnikom je regulirano da je svaku promjenu podataka zaposlenik dužan prijaviti Vrtiću odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Dakle kad se radi o osobnim podacima koji su nabrojani u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, zaposlenik je iste obvezan dostaviti te ih je Vrtić u navedene svrhe obvezan obrađivati.

  1. Obrada osobnih podataka kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa

Vrtić obrađuje sljedeće osobne podatke kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa: ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, OIB, e-mail adresa, broj mobitela, podaci o stručnoj spremi i radnom stažu, podaci o državljanstvu, podaci iz prekršajne i kaznene evidencije, podaci o mjerama izrečenim od strane centra za socijalnu skrb, podaci o zdravlju i drugo.

Vrtić osobne podatke kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa obrađuje na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ostalih propisa kojima se regulira natječajna procedura.

Vrtić osobne podatke kandidata prikuplja i obrađuje u svrhu provedbe natječaja i utvrđivanja uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, odnosno postojanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju  propisani su uvjeti i prepreke za zasnivanje radnog odnosa.

Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću propisuje se vrsta stručne spreme stručnih djelatnika te vrsta i stupanj stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

Ukoliko se kandidat poziva na pravo prednosti sukladno posebnom zakonu, obvezan je dostaviti dodatnu dokumentaciju kao dokaz o  postojanju prava.

Vrtić je obvezan utvrditi ispunjava li kandidat propisane uvjete, postoje li zapreke za zasnivanje radnog odnosa, te  ima li kandidat pravo prednosti sukladno posebnom zakonu, te će u tu svrhu od kandidata prikupiti potrebnu dokumentaciju koja sadrži osobne podatke. Tako će na primjer Vrtić od kandidata tražiti da dostavi dokaz o završenom stupnju obrazovanja i radnom stažu, dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i slično.

Ostale osobne podatke koji se ne odnose na zakonske uvjete kandidata, odnosno zakonske obveze Vrtića, Vrtić će obrađivati ukoliko je to nužno kako bi se provela natječajna procedura te sklopio ugovor o radu sa kandidatom.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Vrtić u svojstvu tijela javne vlasti dužan je objavljivati informacije o ishodu natječajnog postupka na web stranici, a u svrhu transparentnosti natječajnog postupka. U tu svrhu objaviti će se ime i prezime kandidata, zvanje i radno mjesto na koje se zapošljava.

  1. Obrada osobnih podataka članova Upravnog vijeća

Vrtić obrađuje sljedeće osobne podatke članova Upravnog vijeća: ime i prezime, datum rođenja, broj mobitela, e-mail adresa, podaci o stručnoj spremi i drugo.

Vrtić obrađuje osobne podatke članova Upravnog vijeća na temelju zakonske obveze koja proizlazi iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ostalih važećih propisa.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da se sastav i broj članova, način izbora, odnosno imenovanja članova utvrđuje Statutom. Vrtić će osobne podatke članova Upravnog vijeća obrađivati za potrebe upravljanja ustanovom te ispunjavanja uvjeta propisanih Statutom.

Vrtić će koristiti kontakt podatke članova za potrebe poziva na sjednicu i dostave dnevnog reda sjednice.

2.) Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe

Vrtić će obrađivati osobne podatke vanjskih suradnika ako je to nužno za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev vanjskih suradnika prije sklapanja ugovora. Vrtić će obrađivati samo one podatke koji su nužni za ishođenje ponuda, provjeru ispunjavanja uvjeta na strani vanjskih suradnika, te sklapanje i izvršavanje ugovora.                                                                                                                                                 Na primjer, Vrtić će tražiti od vanjskih suradnika podatke i dokumentaciju o stručnoj spremi ukoliko je ista uvjet za pružanje usluge koja je predmet sklapanja ugovora, podatke o banci i broju računa u svrhu isplate naknade, podatke o identitetu koji čine nužni sastojak ugovora itd..

 Osobni podaci koji su nužni za sklapanje i izvršavanje određenog ugovora su obvezni i suradnici ih moraju dostaviti Vrtiću, u protivnom neće doći do sklapanja ugovora.

Kada Vrtić prikuplja i obrađuje osobne podatke prilikom sklapanja ugovora između dječjeg vrtića i roditelja malodobnog djeteta, kao korisnika usluga, onda je takva obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora u smislu članka 6. stavak 1. točke b) Uredbe.

3.) Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Vrtića u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe

Objava na službenoj web stranici

Vrtić grupne fotografije i videozapise na kojima se nalaze djeca, zaposlenici, roditelji i drugi ispitanici objavljuje na službenim stranicama Vrtića  na temelju legitimnog interesa, a u svrhu promidžbe Vrtića i njegovih odgojno-obrazovnih programa.

Važno je istaknuti da se u ovom slučaju radi o fotografijama i videozapisima nastalim na priredbama i aktivnostima koje su predviđene kurikulumom i godišnjim planom i programom Vrtića, te da se ne radi o izdvojenim pojedinačnim fotografijama u kojima se pojedinci ciljano izdvajaju iz mase.

Ovim putem želimo obavijestiti roditelje i zaposlenike te sve ostale osobe koje namjeravaju prisustvovati navedenim priredbama i aktivnostima, da će Vrtić navedene priredbe snimati i fotografirati u svrhu promidžbe škole i njenih odgojno-obrazovnih programa.

Važno je naglasiti da se Vrtić poziva na legitimni interes kao pravnu osnovu za obradu u onim situacijama kada na to prema važećim propisima ima pravo, ali ne i obvezu (kao što je to slučaj u situacijama kada je pravna osnova poštivanje pravnih obveza voditelja obrade). Dakle Vrtić u takvim situacijama „može“, ali nije „obvezan“ vršiti obradu. Na primjer, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka predviđaju mogućnost obrade putem videonadzornog sustava, dakle tim odredbama nije propisana obveza postavljanja videonadzora, već mogućnost, svrha i uvjeti korištenja istog. Na voditelju obrade je da u svakom pojedinačnom slučaju provede test razmjernosti kako bi utvrdio prevladava li legitimni interes za zaštitom osoba i imovine putem videonadzora nad zaštitom privatnosti ispitanika, te da na temelju toga odluči postoji li za namjeravanu obradu valjana pravna osnova, tj legitimni interes.

Pravo na prigovor

Ispitanik može u svakom trenutku na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koje Vrtić obrađuje temeljem legitimnog interesa. Prigovor mora biti obrazložen.

Nakon što ispitanik uloži prigovor Vrtić će prestati obrađivati njegove osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika koji je uložio prigovor, ili je pak obrada nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

4.) Obrada osobnih podataka na temelju privole/suglasnosti u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

Vrtić obrađuje osobne podatke na temelju privole/suglasnosti u onim situacijama kada ne postoji druga valjana pravna osnova za obradu.

Za svaku takvu obradu Vrtić će zatražiti privolu ispitanika. Privola se može dati za samo jednu prigodu, no također je moguće dati privolu za obradu koja se ponavlja.

Na primjer, Vrtić će od roditelja zatražiti privolu za objavu fotografija, i radova njihove djece na službenoj web stranici koja će vrijediti od dana potpisivanja sve do trenutka opoziva. Dakle roditelj može u svakom trenutku opozvati danu privolu. Kada roditelj opozove privolu Vrtić će prestati objavljivati fotografije i radove njegova djeteta.

Osim privole koja će vrijediti određeni period kako je navedeno ranije, privolu je moguće dati i za pojedinačne prigode, na primjer za objavu fotografija sa točno određene manifestacije, natjecanja i slično.

Vrtić će od kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa zatražiti privolu ukoliko želi koristiti njihovu dokumentaciju i podatke u svrhu kontaktiranja ukoliko se ukaže potreba za novim zapošljavanjem.

5.) Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

Vrtić će obrađivati osobne podatke u situacijama kada je takva obrada nužna za izvršavanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili je pak nužna za izvršavanje javne ovlasti.

Vrtić obrađuje osobne podatke na temelju nužnosti izvršavanja službene ovlasti u situacijama kada u svezi s poslovima koje obavlja na temelju javnih ovlasti (čl.1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke osobe primjenjujući Zakon o općem upravnom postupku, ali i u svim drugi slučajevima kada obavlja navedene poslove, a obrada je nužna za obavljanje određenog posla. Na primjer: kada je dostava određene dokumentacije, odnosno dokaza kao i saslušanje svjedoka nužno kako bi se riješila upravna stvar, a Vrtić ne posjeduje te podatke, od ispitanika će zahtijevati da dostavi tražene podatke. Obrada u ovu svrhu također je predviđena zakonom, ali za razliku od pravne/zakonske obveze kao pravne osnove, zakonom nisu izričito određena sredstva i svrha obrade.

Dobar primjer obrade koja se provodi u javnom interesu ili pri izvršavanju službene ovlasti je suradnja i razmjena informacija koja se odvija na relaciji Vrtić-Zavod za javno zdravstvo temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti u svrhu preventivne medicinske zaštite djece i zaposlenika Vrtića.

Pravo na prigovor

Ispitanik može u svakom trenutku na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koje Vrtić obrađuje temeljem ove pravne osnove (obrada je nužna za izvršavanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili je pak nužna za izvršavanje javne ovlasti).

Prigovor mora biti obrazložen.

Nakon što ispitanik uloži prigovor Vrtić će prestati obrađivati njegove osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika koji je uložio prigovor, ili je pak obrada nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

WEB STRANICA

Na službenoj web stranici  Vrtića koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

Službena web stranica Vrtića ne prikuplja bilo koji od vaših osobnih podataka unutar kolačića.

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

U određenim okolnostima Vrtić ima pravnu obvezu proslijediti osobne podatke drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima). Vrtić po toj osnovi osobne podatke može dostaviti osnivaču, nadležnom ministarstvu, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj drugom vrtiću ili školi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i dr.

Vrtić osobne podatke može proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade Vrtić sklapa ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga Vrtića obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

Vrtić osobne podatke ne prenosi u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

VREMENSKO TRAJANJE OBRADE I ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci, u pojedinim slučajevima. Vrtić je obvezan čuvati osobne podatke onoliko dugo koliko za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi.

Ukoliko vrijeme čuvanja nije propisano osobni podaci će se čuvati do prestanka svrhe u koju su prikupljeni.

Protekom zakonskog roka koji nas obvezuje na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni, Vrtić će osobne podatke obrisati.

Vrtić kao stvaratelj arhivskoga i registraturnog (dokumentarnog) gradiva osobne podatke ispitanika pohranjuje na dulja razdoblja. Rokovi čuvanja osobnih podataka propisani su Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

PRAVA ISPITANIKA

Vrtić poštuje i osigurava sljedeća prava ispitanika:

1.) Pravo na dobivanje informacija o obradi osobnih podataka

2.) Pravo pristupa osobnim podacima

3.) Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

4.) Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka

5.) Pravo na povlačenje privole

6.) Pravo na brisanje

7.) Pravo na prenosivost

8.) Pravo na ograničenje obrade

1.) Pravo na dobivanje informacija o obradi osobnih podataka

Ispitanici imaju od Vrtića pravo ishoditi jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njihovi osobni podaci.

2.) Pravo pristupa osobnim podacima

Ispitanici imaju pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje Vrtić obrađuje, te u skladu s tim mogu zatražiti detaljne informacije, osobito o svrsi obrade, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima i kategorijama primatelja kao i razdoblju na koje će osobni podaci biti pohranjeni.

Ovo se pravo može ograničiti samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom pod uvjetom da se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

3.) Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Ispitanici imaju pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći, kao i njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni. U zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

4.) Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka

Ispitanici imaju pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koja je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službenih ovlasti voditelja obrade, ili se pak temelji na legitimnom interesu.

Ispitanici mogu prigovor podnijeti ukoliko smatraju da u tim slučajevima njihovi interesi i temeljna prava na zaštitu osobnih podataka imaju prioritet nad legitimnim interesom ili javnim interesom odnosno službenom ovlasti, ovisno o osnovi za obradu protiv koje se podnosi prigovor.

5.) Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada osobnih podataka ispitanika temelji na danoj privoli, danu privolu je u bilo kojem trenutku moguće povući. Nakon povlačenja privole Vrtić će prestat s daljnjom obradom, te će osobne podatke prikupljene temeljem privole izbrisati. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja.

6.) Pravo na brisanje

Ispitanici imaju od Vrtića pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njih odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

-ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju su prikupljeni

-ako se obrada temelji na privoli, a koja je naknadno povučena

-ako je ispitanik uložio prigovor na obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu voditelja obrade te se utvrdi da potreba za zaštitom prava i slobode ispitanika nadjačava legitimni interes

-ako su osobni podaci nezakonito obrađeni

-ako se osobni podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili zakonskih propisa RH.

7.) Pravo na prenosivost

Ispitanici imaju pravo na prijenos osobnih podataka koji se na njih odnose, iz baze podataka Vrtića direktno u bazu podataka drugog voditelja obrade(npr. nekog drugog tijela javne vlasti), ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

8.) Pravo na ograničenje obrade

Ispitanici imaju pravo tražiti ograničenje obrade osobnih podataka ako:

-osporavaju njihovu točnost

-ako je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju, te umjesto brisanja traži ograničenje

-ako Vrtić više ne treba osobne podatke, te ih želi izbrisati, ali ih ispitanik zatraži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

-ako ispitanik uloži prigovor na obradu osobnih podataka

NAČIN OSTVARIVANJA NAVEDENIH PRAVA

Ispitanici koji žele ostvariti neko od gore navedenih prava to mogu učiniti slanjem zahtjeva za ostvarivanje prava koji se dostavlja Vrtiću. Na službenoj web stranici objavit će se obrazac za ostvarivanje prava kako bi se ispitanicima olakšalo slanje zahtjeva. U zahtjevu se moraju navesti traženi podaci kako bi se provjerio identitet podnositelja, te mora biti vlastoručno potpisan.

Vrtić će pisanim putem odgovoriti na razumljive i potpune zahtjeve najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Ukoliko je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv Vrtić će zatražiti dodatne informacije, te će u slučaju odbijanja zahtjeva to obrazložiti pisanim putem. Po neutemeljenim i pretjeranim zahtjevima Vrtić neće postupati, a o razlozima će ispitanika obavijestiti pisanim putem.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE POVREDE PRAVA

Ispitanici koji smatraju da im je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka mogu podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava koji se podnosi Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136

HR – 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000

Fax: +385 1 4609 099

e-mail: azop@azop.hr

IZVORI OSOBNIH PODATAKA

Vrtić osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika , odnosno njihovih zakonskih zastupnika , javnih registara i trećih osoba (npr. drugog vrtića, tijela državne uprave itd.) te na drugi prikladan način.

SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vrtić osobne podatke prikuplja i obrađuje na način kojim se omogućava učinkovita primjena načela zaštite osobnih podataka i to smanjenje količine podataka, smanjenje opsega obrade, ograničenje razdoblja pohrane i dostupnosti osobnih podataka. Vrtić poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako ne bi došlo do slučajnog ili nezakonito uništenje, gubitka, izmjene, neovlaštenog korištenje, otkrivanja, uvida ili pristupa osobnim podacima.

Osobito se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u obradi osobnih podataka. Osobe koje obrađuju osobne podatke u računalu imaju lozinku za ulaz, osobni podaci u papirnatom obliku čuvaju se u zatvorenim ormarima pod ključem koji se nalazi kod ovlaštene osobe. Osigurana je sigurnosna kopija osobnih podataka te je ista pohranjena u ormarić pod ključem koji se nalazi kod ovlaštene osobe. Ravnateljica Vrtića, kao i svi zaposlenici dužni su čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti ravnatelja, odnosno prestanka radnog odnosa zaposlenika.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka putem email adrese: info@dv-potocic-tuheljski.hr  ili na kontakt broj: 049/300-927.

IZMJENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Vrtić će ovu Politiku privatnosti redovito ažurirati i unaprjeđivati kako bi ista bila točna i ažurna te zadržava pravo promjene sadržaja iste ukoliko smatra da je to nužno. Međutim, prava ispitanika koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa neće se ograničavati. Ukoliko dođe do promjene Politike privatnosti, Vrtić će ispitanike o tome pravovremeno obavijestiti.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA

Obrazac možete preuzeti ovdje.

OBRAZAC PRIGOVORA NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Skip to content